< zpět


Harmonogram kauzy Konzervatoře Evangelické akademieStručný harmonogram kauzy v roce 2012 a 2013 ke stažení zde.


201111. 3.
První zmínka o „špatné atmosféře“ se objevila během jednání ředitele konzervatoře, zástupců zřizovatele a školské rady 11. 3. Následně toto tvrzení nebylo jakkoli doloženo konkrétními příklady (zápis z 11. 3. 2011).

5. 4.
František Fiala se zúčastnil jednání synodní rady: „synodní rada si na základě vzájemně odporujících sdělení o atmosféře v Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci pozvala k rozhovoru pana ředitele F. Fialu ... (synodní rada) uložila řediteli KEA, aby se v době do konce školního roku soustředil na dosažení zásadní změny atmosféry ve škole“ (z dopisu synodní rady KEA ze dne 11. 4. 2011).

8. 4.
Spirituál KEA reaguje na opakující se nekonkrétní obvinění vedení školy dopisem zřizovateli „ohledně atmosféry strachu ... není možné, aby se neustále jednalo anonymně, tedy nekonkrétně. Obvinění, které není podloženo (a to buď prokazatelnými fakty, nebo osobou stěžovatele) není totiž možné řešit a navíc takto lze vedení KEA obviňovat v podstatě neustále, aniž by se mohlo bránit či situaci vysvětlit, či dokonce řešit“.

12. 4.
Členové synodní rady navštívili KEA v Olomouci. Představitelé ČCE sdělili, k překvapení většiny pedagogů a studentů, že na škole panuje špatná atmosféra. Během jednání s pedagogy vedení ČCE dostalo jednoznačnou informaci o nesprávnosti závěrů, které si zřizovatel na základě nepodložených informací vytvořil: „(Mgr. M. Čech, ředitel Ústředí Evangelické akademie) vyzval přítomné pedagogy, aby se k mimořádné situaci ve škole vyjádřili. Jelikož převážná většina pedagogů vnímá situaci ve škole jako naprosto normální ... nechápala, k čemu se vlastně mají vyjádřit. Všichni pedagogové, kteří vystoupili, zdůrazňovali, že necítí ve škole žádné napětí, že přístup vedení k pedagogům je korektní, naopak cítí ze strany vedení podporu v řešení problémů.“ (zápis z 12. 4. 2011)
Ve stejném duchu reagovali také studenti na následné schůzce synodní rady a studentů:
„...studentka E. L. vyjádřila názor, že ve škole vládne příjemná a přátelská atmosféra, situaci může srovnat s prostředím na VŠ. Později padla také poznámka studenta R. L.: ,Co se týče toho, jak škola funguje, mám srovnání s konzervatoří v Brně ... v současné době mi škola připadá nejvíce zaměřena hlavně na studenty.’ To potvrdila také studentka T. Č., která má zase srovnání s konzervatoří v Plzni.”

14. 4.
Vedení KEA vydává prohlášení, které reaguje na situaci škole: "...vedení školy je přesvědčeno, že při soustředěné práci v zájmu umění a vzdělání zanikne uměle vytvořená polarizace názorů a převáží vzájemná tolerance a vstřícnost".

15. 4.
Dopis vedení KEA synodní radě – dopis ke stažení.

V období od 14. 4. do 8. 5. 2011 obdrželo vedení KEA řadu stížností – většinou se týkaly technikálií (přítomnost/nepřítomnost členů komisí, způsob klasifikace za 5/neklasifikován apod.). Vedení KEA všechny stížnosti vysvětlilo nebo vyvrátilo.

9. 5.
Schůze členů synodní rady s vedením KEA v Olomouci. Vedení členům synodní rady předalo písemné vysvětlení stížností. Zástupci ČCE deklarovali podporu vedení KEA, přislíbili dopracování strategie rozvoje KEA (ta byla schválena 28. 6. 2011).

19. 5.
Zpráva školské rady KEA synodu ČCE. Zprávu sepsali členové školské rady (N. Batlová a J. Květon) a bez schválení předsedkyně školské rady zaslali jako podklad pro jednání synodu, který se konal ve dnech 19. až 22. 5. 2011. N. Batlová a J. Květon jako členové ČCE ve své zprávě zachytili obecně rozšířený názor na KEA, který mnoho členů ČCE zastává:
„Atmosféra na škole vůbec neodpovídá jejich (studentů) očekávání, protože naprostá většina studentů nevnímá školu jako církevní. Přispívá k tomu i chování některých pedagogů, kteří neprezentují základní křesťanské hodnoty (sic!) ... Prozatím platí, že se škola vzdálila od evangelické církve a že jako celek není svým srdcem s církví spojena.“
Dlouhodobě špatné mínění členů ČCE je postaveno na nepodložených informacích a s realitou na KEA má málo společného.

22. 6.
Jednání školské rady za přítomnosti vedení KEA, zástupců pedagogů KEA a zřizovatele. Zpráva školské rady (resp. zpráva N. Batlové a J. Květona) byla uznána jako procedurálně i obsahově chybná. Dodnes však nebyla tato zpráva oficiálně dementována.

28. 6.
Synodní rada schvaluje Střednědobou strategii pro KEA Olomouc (na období dvou let) reflektující záměry Zřizovatele. Strategie s komentářem ke stažení. Zápis ze zasedání synodní rady.

5. 9.
Bohoslužba na začátek školního roku s instalací spirituála KEA za přítomnosti členů synodní rady. Zástupci ČCE potvrdili podporu vedení KEA.

22. 11.
Slavnosti k 20. výročí založení školy. V rámci slavnostní bohoslužby vystoupil Mgr. Pavel Kašpar (člen synodní rady a náměstek pro školství) s kritickým projevem ke KEA. Všichni účastníci oslav – pedagogové, studenti a hosté – vnímali tento projev jako nevhodný pro slavnostní bohoslužby k výročí školy.


Za dohledu Mgr. P. Kašpara řešilo vedení KEA studijní problémy (evangelického) studenta Štěpána Žárského. V září 2011 vedení KEA ve spolupráci se zřizovatelem řešilo stížnost studentky Barbory Hanákové (stížnost byla adresována přímo vedení školy). Jiné stížnosti vedení KEA neobdrželo. Do odvolání ředitele synodní rada nedala jediný signál vedení konzervatoře, že stížnosti pokračují. Až 2. 5. 2012 ředitelka Ústředí Evangelické akademie Mgr. Martina Sklenářová sdělila vedení KEA, že jedním z neoficiálních důvodů „byly stížnosti, které chodily také M. Sklenářové (ta stěžovatele odmítla), ale i P. Kašparovi a dalším členům synodní rady. K tomu se přidaly tlaky spojené s místním farním sborem ČCE (N. Batlová). Synodní radě došla trpělivost a ředitele bezodkladně odvolala“. (zápis z 2. 5.)
Zásadním pochybením zřizovatele je, dle našeho názoru, způsob práce se stížnostmi – vedení ČCE si stížnosti nijak neprověřilo, přesto s nimi pracovalo. Obsah stížností řešilo pouze se stěžovateli, před druhou stranou byly stížnosti naprosto utajené. Tímto způsobem si za více než rok vychoval zřizovatel na konzervatoři aktivní skupinku stěžovatelů. Přislib anonymity a beztrestnosti těmto kolegům dal křídla fantazie a jejich fabulace dosáhly nekontrolovatelných rozměrů. Stížnosti však měly také zpětně vliv na členy synodní rady a nepřímo také na další členy ČCE. Schopnost číst mezi řádky, kterou synodní senior deklaroval na jednání 9. 5. 2011, byla postupem času umenšena a kroky, které následovaly po odvolání ředitele, dokládají zkreslené vnímání situace na KEA zřizovatelem.2012
17. 4.
Rezignace Mgr. Jiřího Klimeše – spirituála školy (vysvětlení své rezignace podává dne 22. 5. na svém semináři „Proč už nebudu spirituálem na KEA“ – k poslechu na www.youtube.com).

18. 4.
Odvolání ředitele školy MgA. Františka Fialy bez předchozího jednání, bez uvedení důvodu, s vysvětlením, že „odvolání platí od 30. 4. s dvouměsíční výpovědní lhůtou do 30. 6.“; po několika dnech MgA. František Fiala po poradě s právníkem zjistil, že neuvedení data platnosti na rozhodnutí o odvolání znamená platnost druhý den po předání, tedy 19. 4. V důsledku toho MgA. František Fiala, aniž by to tušil, nebyl ředitelem konzervatoře již několik dní. Vzhledem k výše uvedenému nebylo zajištěno předání agendy ředitele a škola zůstala se statutárním zástupcem, který byl písemně pověřený až po 4 týdnech a v předvečer státních maturit (jejich realizace byla ohrožena). V rozhodnutí o odvolání jsou navíc právní chyby.

24. 4.
Dopis synodní radě od studentské rady KEA, kde prosí o přezkoumání rozhodnutí o odvolání. Tuto prosbu podpořilo 72% studentů formou petice.

25. – 26.4.
Praktická část maturit. Není pověření pro statutárního zástupce.

26. 4.
Školská rada KEA vydává oficiální prohlášení a usnesení (ke stažení zde), kde:
- vyjadřuje lítost nad tím, že jako legislativou definovaný orgán nebyla zřizovatelem oslovena či vybídnuta k podání podnětů, ani nebyla obeznámena se záměrem zřizovatele odvolat ředitele. Tento fakt hodnotí jako zamezení přístupu k informacím a omezení možnosti podílet se na správě školy. Do této doby jí nebyly předloženy ani žádné indicie, že by došlo k pochybení při výkonu práce ředitele KEA, naopak označuje jej za osobnost „manažersky, pedagogicky, umělecky velmi zdatnou, vykonávající svou práci na velmi vysoké profesní úrovni, osobnost splňující předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy“
- podává podnět k vysvětlení konkrétních důvodů odvolání, k uvedení navrhovatele odvolání, k předložení dokumentů potřebných k vydání rozhodnutí o odvolání (zejména důkaz, že se tak stalo na návrh Rady ŠPO) a k přehodnocení svého rozhodnutí o odvolání ředitele.

1. 5.
Zástupce R. Mimra vydává dokument, který průběžně vyhodnocuje plnění Střednědobé strategie pro KEA (na období dvou let) reflektující záměry zřizovatele. Z analýzy je patrné, že:
- uplatnění absolventů školy je kolem 90% (analýza z let 2009 až 2011)
- probíhají jednání na úrovni kraje a města, několik projektů bylo podpořeno krajem i městem, s farním sborem ČCE pořádán cyklus koncertů „Dobrý večer s hudbou“, spolupráce se ZUŠ Žerotín, katedrami Muzikologie a Hudební výchovy UP
- došlo ke zlepšení spolupráce se školskou i studentskou radou (nové vydávání školního časopisu, vždy se slovem spirituála, mezižánrové koncerty pořádané studenty,…)
- pořádání mistrovských pěveckých kurzů I. Troupové, kurzy pro cembalo a zobcovou flétnu (ve spolupráci s UP), řada přednášek a seminářů…
- kladné hodnocení inspekce ČŠI a inspekce MŠMT.

2. – 3. 5.
Státní maturity – písemná část (stále nebyl písemně pověřen statutární zástupce).

2. 5.
Mimořádná pedagogická rada – 32 z 35 přítomných pedagogů podporuje myšlenku změny zřizovatele a podporuje zástupce ředitele v jednání na toto téma.

2. 5.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele.

2. 5.
Porada vedení KEA s Mgr. Martinou Sklenářovou (za přítomnosti MgA. Františka Fialy).
Paní Sklenářová vedení mimo jiné sdělila, že dalším důvodem k odvolání „byly stížnosti, které chodily také M. Sklenářové (ta stěžovatele odmítla), ale i P. Kašparovi a dalším členům synodní rady. K tomu se přidaly tlaky spojené s místním farním sborem ČCE (N. Batlová).“ (zápis 2. 5.). Vedení namítalo, že s nimi nikdo stížnosti nekonzultoval.

2. 5.
Jednání pedagogů s paní Sklenářovou. Ke změně zřizovatele zaznělo:
„M. Sklenářová sdělila, že synodní rada se zabývala možností předání školy jinému zřizovateli. Varianty jsou přechod pod kraj nebo Arcibiskupství. Ideu změny zřizovatele je možné realizovat, ale pod jiným ředitelem.“
„Je vyhlášeno výběrové řízení s cílem najít ředitele, který bude pokračovat ve stávající koncepci školy, zřizovatel asi nedomyslel následky svého kroku, je tu i šance změny zřizovatele.“
„SR uvažuje již delší dobu o převodu KEA jinému zřizovateli, z tohoto důvodu jí připadá předčasné odvolávat ředitele.“
„M. Sklenářová na jednání se zřizovatelem podpoří návrh na změnu zřizovatele.“

2. 5.
II. Mimořádné zasedání Školské rady KEA (usnesení ke stažení).
ŠR vydává usnesení, kde shrnuje své postoje do čtyř bodů:
1) vyjadřuje součinnost s kroky vedoucími ke změně zřizovatele
2) navrhuje zrušení odvolání ředitele KEA MgA. Františka Fialy
3) navrhuje zrušení vyhlášeného konkurzu na ředitele KEA
4) vyzývá k odtajnění stížností a stěžovatelů zřizovateli.

3. 5.
Školská rada a vedení KEA posílají synodní radě žádost o zahájení jednání o změně zřizovatele. (žádost vedení KEA ke stažení)

9. 5.
Zástupcům KEA je během jednání se členy synodní rady sděleno, že v březnu 2012 bylo rozhodnuto nejednat o změně zřizovatele konzervatoře (zároveň však synodní rada připouští, že tato možnost byla zvažována).
Předseda školské rady žádá o komentář k dopisu ŠR z 26. 4., dosud nedostal odpověď.
Joel Ruml: „Účel a zaměření školy se od jejího vzniku zásadně posunuly – to vnímá SR i církev – je tu o možnost školu „zavřít“, krok odvolání ředitele chce odstartovat novou éru; od kandidátů na ředitele bude očekáváno formulování toho, v jakých zásadách by školu vedli, tím vznikne takové spolužití, kdy bude jasno, jaký bude program.“ (zápis z 9. 5. 2012)
Pavel Kašpar se vyjádřil, že je proti stylu jednání ze strany školy (posílání peticí, kampaně…)
Pavel Stolař podotýká, že pokud se zřizovatel rozhodl ke kroku výměny ředitele, dal tím jasně najevo, že změna zřizovatele nepadá (v budoucím horizontu 3 – 5 let) v úvahu.

15. 5.
Je zasláno antidatované pověření statutárního zástupce k datu 19. 4. se zřejmým záměrem zahladit chybějící písemné pověření v předchozích 4 týdnech.

16. 5.
Dává výpověď účetní firma zajišťující veškeré účetní služby včetně mzdové agendy (příčinou výpovědi jsou nepravdivé informace, které údajně o účetní šíří ředitelka ÚEA Mgr. Martina Sklenářová).

16. 5.
Na návrh předsedkyně studentské rady T. Červinkové schváleno založení obecně prospěšné společnosti. „Všichni přítomní členové studentské rady se jednomyslně shodli, že studentská rada se bude i nadále aktivně zapojovat do dění nastalého kolem odvolání ředitele KEA ... studentská rada založí obecně prospěšnou společnost – toto rozhodnutí bylo odhlasováno, všichni přítomní členové studentské rady hlasovali pro zřízení obecně prospěšné společnosti.“

16. – 18. 5.
Probíhá školní část maturit.

18. 5.
Tehdejší zástupce R. Mimra posílá Otevřený dopis synodní radě ČCE, kde shrnuje události, které se staly do této chvíle a prosí o zahájení jednání o změně zřizovatele.

22. 5.
Spirituál školy J. Klimeš má přednášku „Proč už nebudu spirituálem na konzervatoři“. (na www.youtube.com zde)

22. 5.
Synodní rada vydává stanovisko, kde se píše, že synodní rada ČCE „nekoná, ani nekonala žádné kroky vedoucí ke změně zřizovatele školy“. V prohlášení je také zmíněno, že „jakékoliv šíření informací o změně zřizovatele a omezování provozu školy je nepodložené, zlovolné a působí destabilizaci jejího života“. Jedná se o první stanovisko po 1 měsíci, které mělo zároveň sloužit i jako informace pro rodiče. (usnesení ke stažení)

23. 5.
V pořadí již IV. mimořádné zasedání školské rady (od odvolání MgA. F. Fialy). Výstupy:
- na všechny dosavadní výzvy školské rady bylo ze strany zřizovatele zareagováno negativně
- na všechny dosavadní výzvy studentské rady a petice studentů nebylo zareagováno nijak.

28. 5.
Vedení KEA se na schůzce se zástupci Rady školské právnické osoby (ŠPO) dohodlo na kompromisním návrhu: zrušení konkurzu na ředitele a zahájení jednání o změně zřizovatele v horizontu měsíců až 1 roku (5. 6. pak o tomto návrhu jednala synodní rada).

29. 5.
Schůzka Mgr. M. Sklenářové se studenty – od paní Sklenářové potvrzena existence neoficiálních důvodů odvolání MgA. F. Fialy. Uznává technický problém odvolání ředitele.

4. 6.
Zástupce ředitele MgA. R. Mimra podává rezignaci. Vzhledem k předchozím sporům R. Mimry se synodní radou měla rezignace usnadnit přijetí kompromisního návrhu.

5. 6.
Synodní rada zamítá kompromisní návrh.

5. 6.
Otevřený dopis účetní KEA.

6. 6.
Na jednání synodní rady je pozván zástupce ředitele Petr Rajnoha. Cílem jednání mělo být otevření cesty k rozhovorům zástupců zřizovatele s krajským úřadem (kraj zaslal dopis s žádostí o zahájení jednání o možnosti převzetí zřizovatelské funkce).

6. 6.
Bývalý zástupce ředitele R. Mimra pořádá přednášku „Proč už nebudu zástupcem ředitele na konzervatoři“ – v rámci přednášky vysvětlil důvody rezignace a podpořil vznik nové školy – Konzervatoře Olomouc. Vzhledem k avizovaným odchodům několika studentů vidí R. Mimra cestu nové školy jako jediné reálné řešení k dlouhodobému udržení studentů a konkurenceschopné konzervatoře v Olomouci. Dohoda s ČCE na změně zřizovatele však zůstává první volbou (z pohledu sedmitýdenních neúspěšných jednání však málo pravděpodobnou variantou).

7. 6.
Petr Rajnoha navrhuje synodní radě jako jediné možné řešení vyhrocené situace na konzervatoři urychlené rozhodnutí o změně zřizovatele KEA. Synodní rada v pozdních večerních hodinách odkládá rozhodnutí na 11. 6. (tedy po synodu ČCE).

8. – 9. 6.
Probíhá demonstrace, díky které byly dvě studentky pozvány na jednání synodu (jednání o škole bylo uzavřené pro veřejnost). Studentky přednesly dvě základní otázky, které se týkaly konzervatoře:
1. odvolání ředitele 18. 4. – ze dne na den, bez udání důvodu, těsně před maturitami
2. změna zřizovatele – studenti i pedagogové dlouhodobě vnímali ze strany církve signály směřující ke změně zřizovatele, po odvolání ředitele 80% pedagogů a 75% studentů žádá změnu zřizovatele, dalším 15% by změna zřizovatele nevadila; kraj má o KEA zájem, nabídl odstupné; technicky je změna zřizovatele realizovatelná, pokud se obě strany domluví, může proběhnout v horizontu několika málo měsíců.

Na synodu zazněla věta, že synodní rada nikdy nejednala, nejedná ani nebude jednat o změně zřizovatele.

8. 6.
Od tohoto data se na Svobodných protestantských stránkách postupně objevuje několik článků o kauze KEA:
Konzervatoř proti konzervám
Co se evangelický synod dozvěděl o olomoucké konzervatoři
Další vývoj v olomoucké konzervatoři
Pod olomouckou konzervatoří se stále hýbá půda
Referendum na olomoucké konzervatoři

Také na Evangnetu je poměrně objemné diskusní vlákno.

11. 6.
Schůzka studentů a pedagogů se zástupci synodní rady (Joel Ruml, Pavel Kašpar)
- představena dočasná ředitelka JUDr. Simona Zikmundová (nikdo z vedení nebyl předem informován), která má být ve funkci do 31. 7. 2012
- statutárním zástupcem Petrem Rajnohou jsou představena rizika spojená s nekompromisním jednáním zřizovatele
- zřizovatel „nemá možnost zjistit pravost stížností“ (Joel Ruml); zřizovatel upozorněn, že existují evaluační nástroje ke zjištění atmosféry na škole a chodu školy
- JUDr. Simeona Zikmundová představila dvě možnosti dalšího vývoje:
        1. společně vést školu ke konci
        2. podřídit se vůli zřizovatele (z předchozí diskuze však vyplynulo, že podřízení se vůli zřizovatele může také
        vést ke konci školy).


Další protestní akce studentů:

20. 6.
Petiční stan před konzervatoří.

21. 6. až 28. 6.
Protesty formou petiční houpačky, která byla umístěna střídavě na Horním náměstí a před hlavním nádražím Olomouc. V rámci protestů upořádali studenti 3 odpolední koncerty. Akce studentů měly ohlas v médiích, např.: Olomouckém deníku a v České televizi.

červenec a srpen
Studenti a pedagogové připravují novou školu – Konzervatoř Olomouc – k otevření.
24. 7. je u Krajského soudu v Olomouci zapsána Konzervatoř Olomouc o.p.s., která bude zřizovatelem nové konzervatoře.
10. 8. je předána petice k rukám ministra školství, která žádá o mimořádný zápis Konzervatoře Olomouc do rejstříku škol. Nová škola má předjednány prostory na ZUŠ „Žerotín“.

20. 8.
Hejtman Olomouckého kraje vyzval KEA a Konzervatoř Olomouc, aby se pokusili dohodnout.

21. 8.
Na desetihodinovém jednání zástupců KEA a Konzervatoře Olomouc je navržen svaz zřizovatelů (např. ČCE, Konzervatoř Olomouc a garance Olomoucký kraj). Variantu svazu zřizovatelů zástupci KEA nepřijali. Na otázku z řad KEA, co by uklidnilo situaci na škole, odpověděli zástupci Konzervatoře Olomouc, že bezodkladné jmenování Františka Fialy ředitelem. Tým KEA poté navrhl, že Pavel Zatloukal rezignuje na funkci ředitele, pokud se Konzervatoř Olomouc vzdá svého projektu nové konzervatoře. Nové výběrové řízení bude uskutečněno podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. Garantem transparentnosti výběrového řízení bude Olomoucký kraj. Více k dohodě zde.

30. 8.
Správní rada Konzervatoře Olomouc o.p.s. potvrzuje rozhodnutí vyjednávačů. Pokud ČCE dodrží dohodu, Konzervatoř Olomouc se transformuje na vzdělávací instituci, která bude pořádat koncerty, kurzy, semináře a přednášky.

6. 9.
Vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele KEA. Složení výběrové komise: Mgr. Hana Svobodová (ředitelka VOŠ EA Brno) – předsedkyně komise, Mgr. Daniel Ženatý (1. náměstek synodního seniora ČCE), Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (VŠ pedagog při FFMU, bývalá ředitelka Soukromého gymnázia s uměleckou profilací P. Křížkovského Brno), Mgr. Lenka Zedková (ředitelka Inspektorátu ČŠI Olomouckého kraje), Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Olomouckého kraje), MgA. David Mimra (pedagog školy KEA Olomouc), Mgr. Pavel Glogar (předseda školské rady KEA Olomouc).

8. 10.
Z technických důvodů přesunuje zřizovatel výběrové řízení na 12. 10. 2012.

12. 10.
Z pěti uchazečů úspěšně prošli výběrovým řízením jako vhodní kandidáti na ředitele tři uchazeči. V dalším hlasování obsadil Mgr. Pavel Zatloukal (nynější dočasný ředitel KEA) první místo, druhé místo získal MgA. František Fiala (odvolaný ředitel), třetí byl statutární zástupce ředitele MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Podle dohody, kterou zřizovatel uzavřel se studenty a pedagogy KEA, bude v případě jmenování Mgr. Pavla Zatloukala nominován statutární zástupce Konzervatoří Olomouc o.p.s.

16. 10.
Synodní rada na svém pravidelném zasedání nového ředitele KEA nejmenovala.

26. 10.
Pedagog KEA Robert Mimra posílá otevřený dopis pro ČCE.

30. 10.
Vyjádření synodní rady k otevřenému dopisu R. Mimry ke stažení zde a s komentářem R. Mimry k náhledu zde.

30. 10.
Synodní rada jmenovala ředitelem KEA Mgr. Pavla Zatloukala.

8. 11.
Mgr. Pavel Zatloukal oficiálně oznamuje pedagogům, že je jmenován ředitelem KEA do roku 2018.

9. 11.
Reakce Miloše Rejchrta na vyjádření synodní rady k otevřenému dopisu R. Mimry ke stažení zde.

12. 11.
Vychází časopis Český bratr č. 11 s textem R. Mimry, který reaguje na článek Pavla Kašpara uvedený v zářijovém
Českém bratru. Texty z obou čísel časopisu jsou ke stažení zde.

Prosinec
Vedení KEA nechává vypracovat Zprávu o věcných poznatcích z kontroly účetnictví a rozpočtové kázně školské právnické osoby Konzervatoř Evangelické akademie za účetní období roků 2010, 2011 a za I. pololetí roku 2012 (dále jen "Zpráva auditora").2013
14. 1.
K osobnímu jednání se schází synodní senior Joel Ruml, náměstek synodního seniora Pavel Kašpar, vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Martin Kocanda a zástupce odborů KEA Robert Mimra. Informace o obsahu schůzky si případně vyžádejte u zúčastněných - ruml@e-cirkev.cz nebo mimra@konzervatorolomouc.cz.

23. 1.
Schůze ředitele KEA Pavla Zatloukala, zástupce ředitele Petra Rajnohy, vedoucího smyčcového oddělení KEA Davida Mimry, předsedy školské rady Pavla Glogara a zástupce odborů KEA Roberta Mimry. Na jednání R. Mimra podává výpověď k 31. 3. 2013. Ředitel KEA na jednání slíbil "ukončení smluvního vztahu KEA a JUDr. Zikmundové do 31. 3. 2013", "do 8. 2. 2013 obdrží odbory data o vývoji mezd podle jednotlivých profesních skupin" a "v první polovině února nastoupí statutární zástupce ředitele KEA za Konzervatoř Olomouc" (viz dohoda z 21. 8. 2012). Tyto body ředitel KEA splnil pouze částečně, některé vůbec. Druhý zástupce ředitele nastoupil v březnu a dosud se, navzdory dohodě z 21. 8. 2012, nestal statutárním zástupcem. Odbory k 28. 5. 2013 obdržely jen částečná data o vývoji mezd na KEA. Smluvní vztah (resp. pracovně-právní vztah) KEA se S. Zikmundovou nebyl dosud ukončen.

28. 1.
Druhý otevřený dopis Miloše Rejchrta k situaci na KEA.

7. 3.
Zástupce odborů KEA R. Mimra posílá členům Rady ŠPO komentář ke zprávě auditora. Na základě písemných dokladů a svědectví v komentáři vyvrací většinu podezření, která se ve zprávě auditora objevují. V následujících měsících se předseda školské rady i zástupce odborů pokoušeli sejít s členy Rady ŠPO a ředitelem KEA. Dosud se však jednání nepodařilo zorganizovat.

8. 4.
Odbory KEA ve spolupráci se studentskou radou vyhlašují "Souhlasím se změnou zřizovatele KEA". Výsledek referenda zde. Rozhovor k referendu s R. Mimrou najdete na tomto odkazu.

26. 4.
Hlasovací urny k referendu byly zapečetěny členy školské rady.

19. 5.
Členové ČCE sečetli hlasy referenda "Souhlasím se změnou zřizovatele KEA". Referenda se zúčastnilo 80% zaměstnanců a studentů KEA. Pro změnu zřizovatele hlasovalo 85% z nich. Podrobnější informaci k výsledku referenda najdete na tomto odkazu.

22. 5.
Třetí otevřený dopis Miloše Rejchrta k situaci na KEA.

24. 5.
Školská rada KEA posílá předsednictvu synodu ČCE dopis, ve kterém vyzývá nejvyšší orgán církve k věcnému jednání
a žádá o zvážení možnosti změny zřizovatele. Dopis ke stažení zde.

30. 5. až 2. 6.
V těchto dnech proběhlo 3. zasedání 33. synodu ČCE. Dne 31. 5. byly projednány zprávy pro synod – zpráva
o Evangelické akademii nebyla synodem přijata (důvodem byla zpráva o KEA). Objasněním zprávy byla pověřena
výchovná komise synodu, která dne 31. 5. večer projednala otázku KEA. Jednání proběhlo za zavřenými dveřmi,
zástupci školské a studentské rady nebyli vyslechnuti. Členové výboru se spokojili s jednostranným vysvětlením
náměstka synodní seniora Pavla Kašpara a ředitelky EA Martiny Sklenářová. Na základě doporučení komise pak
dne 1. 6. synod zprávu o KEA přijal.
Od roku 2011 je jednání synodu ČCE o KEA většinou tajné. V roce 2011 se v podkladech pro synod objevila také
zpráva školské rady o KEA – zpráva byla sepsána dvěma členy školské rady bez vědomí předsedkyně školské rady.
Ve zprávě je uvedena řada nepravdivých a urážlivých tvrzení. Mimo jiné zpráva tvrdí, že chování některých pedagogů
„nereprezentuje základní křesťanské hodnoty“ (sic!). Dodnes nebyla tato zpráva dementována.
V roce 2012 byla synodu předložena zpráva o KEA, kterou připravila ředitelka EA Martina Sklenářová. Zde najdete
zprávu i komentář ke zprávě
.
Krátká zpráva o KEA pro synod 2013 je v porovnání s předchozími texty uměřenější. Přesto stojí za pozornost
následující věty:
„Někteří studenti studují dálkově především svůj hudební nástroj...“ Dálkové studium na KEA však nebylo právě kvůli
kauze KEA otevřeno.
„Působením ředitele Pavla Zatloukala se situace na KEA do velké míry stabilizovala.“ Faktem je, že z KEA ke konci školního
roku 2012/2013 odešlo celkem 10 pedagogů (takovýto počet během jednoho roku na tak malé škole o konsolidaci
zrovna nesvědčí). Začátkem roku 2013 požádal ředitel KEA synodní radu o finanční půjčku, kterou také obdržel.
František Fiala, který školu řídil 10 let, si od zřizovatele nepůjčil ani jednou. Přesto se podařilo KEA přestěhovat
z Kroměříže do strategicky výhodnější Olomouce a zajistit pro školu reprezentativní budovu v centru Olomouce,
zvýšil se počet studentů, zkvalitnil se pedagogický sbor, KEA pořádala více akcí a projektů (včetně dvou projektů
hrazených z fondů EU).

19. 6.
Proběhla schůze mezi Radou ŠPO (tj. orgánem zřizovatele) a zástupci školské rady a odborů pedagogů KEA.
Hlavním bodem jednání byl komentář R. Mimry ke zprávě auditora z prosince 2012. Zpráva auditora během jednání
nebyla potvrzena ani vyvrácena. Pro objasnění je potřeba doplnit názor auditora a bývalé účetní KEA.

24. 6.
František Fiala obdržel od zřizovatele pracovní posudek, který kladně hodnotí uklidnění situace na KEA v roce 2002
a přestěhování školy do Olomouce. Posudek také konstatuje, že během 10 let, kdy František Fiala vykonával funkci
ředitele KEA „nebylo nutno ze strany zřizovatele kárně ani jinak zasahovat“. Důvodem odvolání bylo „nastavit podmínky
povolávání ředitelů“
(k důvodům odvolání více zde).

© Konzervatoř Olomouc 2012